Skip to main content

Analog značenje

šta znači Analog

Na latinici: Definicija i značenje reči Analog (od grčke reči: analogon sličan, odgovarajući) lingvistika: reč jednog jezika koja, semantički, etimološki, morfološki itd., odgovara reči drugog jezika.

Reč Analog sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. аналогон сличан, одговарајући) лингв. реч једног језика која, семантички, етимолошки, морфолошки итд., одговара речи другог језика.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a