Skip to main content

Analogan značenje

šta znači Analogan

Na latinici: Definicija i značenje reči Analogan (od grčke reči: analogos) sličan, podoban, saglasan, odgovarajući, srodan, istovrsan; koji odgovara nekom zakonu, pravilu, tipu ili obrascu.

Reč Analogan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. аналогос) сличан, подобан, сагласан, одговарајући, сродан, истоврсан; који одговара неком закону, правилу, типу или обрасцу.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a