Skip to main content

Analogizam značenje

šta znači Analogizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Analogizam (od grčke reči: analogismos) fil. dokaz (ili: zaključak) na osnovu sličnosti.

Reč Analogizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аналогисмос) фил. доказ (или: закључак) на основу сличности.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a