Skip to main content

Analogizirati značenje

šta znači Analogizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Analogizirati (od grčke reči: ana-logizomai) uporedi-ti, upoređivati, sravniti, sravnjivati; dokazivati ili zaključivati na osnovu sličnosti.

Reč Analogizirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. ана-логизомаи) упореди-ти, упоређивати, сравнити, сравњивати; доказивати или закључивати на основу сличности.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a