Skip to main content

Anamorfičan značenje

šta znači Anamorfičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Anamorfičan (od grčke reči: apa, morphe oblik) izokrenut, izopačena oblika, naopak, iske-žen, nakazan; anamorfotičan

Reč Anamorfičan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. апа, морпхе облик) изокренут, изопачена облика, наопак, иске-жен, наказан; анаморфотичан


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a