Skip to main content

Anapest značenje

šta znači Anapest

Na latinici: Definicija i značenje reči Anapest (od grčke reči: anapaistos) metrička stopa od dva kratka i jednog dugog sloga: ii —, obrnut daktil, zbog čega se zove i anti-daktilos

Reč Anapest sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. анапаистос) метричка стопа од два кратка и једног дугог слога: ии —, обрнут дактил, због чега се зове и анти-дактилос


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a