Skip to main content

Anarhički značenje

šta znači Anarhički

Na latinici: Definicija i značenje reči Anarhički (od grčke reči: ap-, arche) koji se odnosi na anarhiju; haotičan, nesre-đen, neorganizovan, nedisciplinovan

Reč Anarhički sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. ап-, арцхе) који се односи на анархију; хаотичан, несре-ђен, неорганизован, недисциплинован


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a