Skip to main content

Anarmonija značenje

šta znači Anarmonija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anarmonija (od grčke reči: ap, charmom-a) kuz. v. disharmonija.

Reč Anarmonija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. ап, цхармом-а) куз. в. дисхармонија.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a