Skip to main content

Anartrija značenje

šta znači Anartrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anartrija (od grčke reči: ap-, arthron) 2.medicina: povećane disartrija, kada bolesnik govori potpuno nerazumljivo; dolazi usled uzetosti mišića za govor (jezika, grla, ždrela, usana, lica kao posledica moždane kaplje, progresivne i bulbarne paralize).

Reč Anartrija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. ап-, артхрон) 2. мед. повећане дисартрија, када болесник говори потпуно неразумљиво; долази услед узетости мишића за говор (језика, грла, ждрела, усана, лица као последица мождане капље, прогресивне и булбарне парализе).


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a