Skip to main content

Anastigmat značenje

šta znači Anastigmat

Na latinici: Definicija i značenje reči Anastigmat (od grčke reči: apa, stigma tačka) ont. fotografski objektiv od naročito kombinovanog sočiva koji daje slike koje sve do ivica pokazuju veliku oštrinu.

Reč Anastigmat sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. апа, стигма тачка) онт. фотографски објектив од нарочито комбинованог сочива који даје слике које све до ивица показују велику оштрину.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a