Skip to main content

Anastigmatičan značenje

šta znači Anastigmatičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Anastigmatičan (od grčke reči: apa, stigma) opt. koji daje punu oštrinu slike;medicina: oštrovid, koji je bez poremećaja u oštrini vida.

Reč Anastigmatičan sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. апа, стигма) опт. који даје пуну оштрину слике; мед. оштровид, који је без поремећаја у оштрини вида.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a