Skip to main content

Anastomotika značenje

šta znači Anastomotika

Na latinici: Definicija i značenje reči Anastomotika (od grčke reči: apa, stoma) pl.medicina: sredstva za otvaranje zapušenih ušća krvnih sudova i dr

Reč Anastomotika sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. апа, стома) пл. мед. средства за отварање запушених ушћа крвних судова и др


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a