Skip to main content

Anatema značenje

šta znači Anatema

Na latinici: Definicija i značenje reči Anatema (od grčke reči: anathema) prokletstvo, crkve-no progonstvo ili prokletstvo nekog čoveka ili stvari; .isključenje iz crkve;figurativno: preklinjanje, kletva; anatema esto (latinski anathema esto), neka je proklet!

Reč Anatema sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. анатхема) проклетство, цркве-но прогонство или проклетство неког човека или ствари; .искључење из цркве; фиг. преклињање, клетва; анатема есто (лат. анатхема есто), нека је проклет!


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a