Skip to main content

Anatocizam značenje

šta znači Anatocizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Anatocizam (od grčke reči: tokizo dajem pod kamatu, zelenašim)pravo: naplaćivanje interesa na interes; uglavničenje interesa; pr. anatocistički.

Reč Anatocizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. токизо дајем под камату, зеленашим) прав. наплаћивање интереса на интерес; углавничење интереса; пр. анатоцистички.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a