Skip to main content

Aneksan značenje

šta znači Aneksan

Na latinici: Definicija i značenje reči Aneksan (latinski annexus) zavisan, vezan za, pridodan, sporedan; pripremni.

Reč Aneksan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. аннеxус) зависан, везан за, придодан, споредан; припремни.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a