Skip to main content

Anestetika značenje

šta znači Anestetika

Na latinici: Definicija i značenje reči Anestetika (od grčke reči: anaistheteo) pl.medicina: sredstva koja izazivaju neosetljivost (pri hirurškim lečenjima).

Reč Anestetika sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. анаистхетео) пл. мед. средства која изазивају неосетљивост (при хируршким лечењима).


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a