Skip to main content

Aneurija značenje

šta znači Aneurija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aneurija (od grčke reči: a-, neuron živac)medicina: slabost (ili: malaksalost) živaca.

Reč Aneurija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, неурон живац) мед. слабост (или: малаксалост) живаца.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a