Skip to main content

Anestetičan značenje

šta znači Anestetičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Anestetičan (od grčke reči: anaisthetos) koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan;figurativno: tupoglav, neosetljiv; nepažljiv, nemaran, rasejan.

Reč Anestetičan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. анаистхетос) који чини неосетљивим према болу, који је без бола, безболан; фиг. тупоглав, неосетљив; непажљив, немаран, расејан.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a