Skip to main content

Anestezirati značenje

šta znači Anestezirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Anestezirati (od grčke reči: anaistheteo ne osećam)medicina: opiti, učiniti neosetljivim.

Reč Anestezirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. анаистхетео не осећам) мед. опити, учинити неосетљивим.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a