Skip to main content

Anesteziolog značenje

šta znači Anesteziolog

Na latinici: Definicija i značenje reči Anesteziolog (od grčke reči: anaisthesia, logos, reč, govor)medicina: lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i lokalnu anesteziju.

Reč Anesteziolog sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. анаистхесиа, логос, реч, говор) мед. лекар — специјалист који је оспособљен да обавља општу и локалну анестезију.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a