Skip to main content

Anektirati

Šta znači Anektirati


Anektirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Anektirati (latinski annectere) prisajediniti, pripojiti, pridružiti, uteloviti, utelovljavati; šaljivo: krasti, ukrasti, prisvojiti.

Reč Anektirati napisana unazad: itaritkena

Anektirati se sastoji od 10 slova.

sta je Anektirati

Slično:
Šta znači Aneurija med. slabost živaca. ...
Šta znači Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezb...
Šta znači Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Šta znači Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Šta znači Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja op...
Šta znači Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglav...