Skip to main content

Anektirati značenje

šta znači Anektirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Anektirati (latinski annectere) prisajediniti, pripojiti, pridružiti, uteloviti, utelo-vljavati; šaljivo: krasti, ukrasti, pri-svojiti.

Reč Anektirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. аннецтере) присајединити, припојити, придружити, утеловити, утело-вљавати; шаљиво: красти, украсти, при-својити.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a