Skip to main content

Anekumena značenje

šta znači Anekumena

Na latinici: Definicija i značenje reči Anekumena (od grčke reči: a-, ap- ne, o!kšpepe nastanjena zemlja) pl. oblasti i predeli na zemlji na kojima se ljudi ne mogu stalno nastanjivati (npr. pustinje, močvari itd.).

Reč Anekumena sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, ап- не, о!кшпепе настањена земља) пл. области и предели на земљи на којима се људи не могу стално настањивати (нпр. пустиње, мочвари итд.).


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a