Skip to main content

Anematurgija značenje

šta znači Anematurgija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anematurgija (od grčke reči: a-, haima, ergon delo)medicina: nauka o beskrvnim operacijama.

Reč Anematurgija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, хаима, ергон дело) мед. наука о бескрвним операцијама.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a