Skip to main content

Anemičan značenje

šta znači Anemičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Anemičan (od grčke reči: a-, haima) beskrvan, malokrvan, bled, slab;figurativno: nesposoban za život.

Reč Anemičan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, хаима) бескрван, малокрван, блед, слаб; фиг. неспособан за живот.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a