Skip to main content

Anemidrija značenje

šta znači Anemidrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anemidrija (od grčke reči: a-, haima, hydor voda)medicina: nedostatak krvne vode ili krvnog seruma, npr. kod kolere.

Reč Anemidrija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, хаима, хyдор вода) мед. недостатак крвне воде или крвног серума, нпр. код колере.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a