Skip to main content

Anemo značenje

šta znači Anemo

Na latinici: Definicija i značenje reči Anemo (od grčke reči: anemos) predmetak u složenicama sa značenjem: vetar.

Reč Anemo sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. анемос) предметак у сложеницама са значењем: ветар.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a