Skip to main content

Anemofilija značenje

šta znači Anemofilija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anemofilija (od grčke reči: anemos, phflos)biologija: oprašivanje biljaka posredstvom vetra.

Reč Anemofilija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. анемос, пхфлос) биол. опрашивање биљака посредством ветра.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a