Skip to main content

Anemogame značenje

šta znači Anemogame

Na latinici: Definicija i značenje reči Anemogame (od grčke reči: anemos, gamos) pl. bog. biljke kod kojih vetar, prenoseći cvetni prah (polen) igra važnu ulogu pri oplođavanju.

Reč Anemogame sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. анемос, гамос) пл. бог. биљке код којих ветар, преносећи цветни прах (полен) игра важну улогу при оплођавању.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a