Skip to main content

Anemologija značenje

šta znači Anemologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anemologija (od grčke reči: anemos, logfa nauka) nauka o vetrovima, proučavanje vetrova.

Reč Anemologija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. анемос, логфа наука) наука о ветровима, проучавање ветрова.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a