Skip to main content

Anemometar značenje

šta znači Anemometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Anemometar (od grčke reči: anemos, metrbn mera) sprava za merenje brzine kretanja, strujanja vazduha, odnosno vetra, vetromer.

Reč Anemometar sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. анемос, метрбн мера) справа за мерење брзине кретања, струјања ваздуха, односно ветра, ветромер.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a