Skip to main content

Anemoskop značenje

šta znači Anemoskop

Na latinici: Definicija i značenje reči Anemoskop (od grčke reči: anemos, skopeo gledam, vidim) vetrokaz, sprava koja pokazuje pravac duvanja vetra.

Reč Anemoskop sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. анемос, скопео гледам, видим) ветроказ, справа која показује правац дувања ветра.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a