Skip to main content

Anepigraf značenje

šta znači Anepigraf

Na latinici: Definicija i značenje reči Anepigraf (od grčke reči: ap-, epi na, grapho pišem) spis koji nema naslova.

Reč Anepigraf sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. ап-, епи на, грапхо пишем) спис који нема наслова.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a