Skip to main content

Aneza značenje

šta znači Aneza

Na latinici: Definicija i značenje reči Aneza (od grčke reči: anesis)medicina: popuštanje, olakšavanje, slabljenje, npr. bolesti.

Reč Aneza sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. анесис) мед. попуштање, олакшавање, слабљење, нпр. болести.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a