Skip to main content

Angažirati značenje

šta znači Angažirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Angažirati (fr. engager) obavezati, uzeti u službu, pogađati, pogoditi, najmiti; po-buditi, nagovoriti, navesti, skloniti koga našto; obećati, obavezati obećanjem, npr. za ples; upustiti se u nepggo, pustiti se, uplesti se u borbu; angažirati se zauzeti se, zauzimati se, založiti se, zalagati se (za kota ili što); angažovati.

Reč Angažirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. енгагер) обавезати, узети у службу, погађати, погодити, најмити; по-будити, наговорити, навести, склонити кога нашто; обећати, обавезати обећањем, нпр. за плес; упустити се у непгго, пустити се, уплести се у борбу; ангажирати се заузети се, заузимати се, заложити се, залагати се (за кота или што); ангажовати.


Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, ko...
Angustacija med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu...
Angularan uglast, ćoškast, rogljast...
Angster visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem...
Angošjozo ran. brižno, bolno, pečalno....
Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog...
Sve reči na slovo a