Skip to main content

Ankvirirati značenje

šta znači Ankvirirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Ankvirirati (latinski anquirere)pravo: povesti sudsku istragu; tražiti (ili: predlagati) kaznu.

Reč Ankvirirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. анqуирере) прав. повести судску истрагу; тражити (или: предлагати) казну.


Anksioznost Nejasna strepnja, strah bez očiglednog spoljnjeg povoda i uglavnom bez...
Ankrije divit, mastionica; sanduče za boje; tip. rezervoar na mašini za šta...
Ankoneji pl. znat. mišići opružači ruke. ...
Anklav(a) prav. zemljište koje zalazi u tuđu državu ili tuđe imanje....
Ankilometar sprava za merenje krivine....
Ankiloza med. ukočenost i sraslost zglobova....
Sve reči na slovo a