Skip to main content

Arteriostenoza značenje

šta znači Arteriostenoza

Na latinici: Definicija i značenje reči Arteriostenoza (od grčke reči: arterfa, stenćs tesan)medicina: sužavanje (ili: suženost) arterija.

Reč Arteriostenoza sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. артерфа, стенћс тесан) мед. сужавање (или: суженост) артерија.


ARTERIJSKA HIPERTENZIJA Arterijska hipertenzija je, po definiciji Svetske zdravstvene organiz...
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Sve reči na slovo a