Skip to main content

Asklepijadski stih značenje

šta znači Asklepijadski stih

Na latinici: Definicija i značenje reči Asklepijadski stih četr. vrsta klasičnog stiha, nazvanog po grčkom pesniku Askle-pijadu, sastoji se od dva (mali asklepijadski stih) ili tri horijamba (veliki asklepijadski stih), u početku sa trohejom ili spondejom, i sa jambom na završetku.

Reč Asklepijadski stih sastoji se od 18 slova.

На Ћирилици: четр. врста класичног стиха, названог по грчком песнику Аскле-пијаду, састоји се од два (мали асклепијадски стих) или три хоријамба (велики асклепијадски стих), у почетку са трохејом или спондејом, и са јамбом на завршетку.


Asklepijadski stih četr. vrsta klasičnog stiha, nazvanog po grčkom pesniku Askle-pijadu,...
Asklepijadska strofe četr. veza asklepijadskog stiha sa drugim vrstama stihova....
Asketski isposnički, pokajnički, bogougodan; vaspitni....
Asketičar pisac pobožnih, bogougodnih spisa, dela. ...
Asketika učenje o askezi....
Asketizam način mišljenja i življenja asketa, isposništvo, pokajništvo u muče...
Sve reči na slovo a