Skip to main content

Atak značenje

šta znači Atak

Na latinici: Definicija i značenje reči Atak (fr. attaque) vojska: napad, napadanje, navala, juriš, naročito konjice;medicina: udar, napad neke bolesti.

Reč Atak sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. аттаqуе) вој. напад, нападање, навала, јуриш, нарочито коњице; мед. удар, напад неке болести.


Ataširati pridati, dodeliti na rad; primamiti; naviknuti se na nešto, zavoleti...
Ataše na rad dodeljeni službe-nik, npr. kod vojske, nekog poslanstva; fig....
Ataumazija nečuđenje ničemu, neiznenađenje, ravnodušnost....
Ataraksija fil. duševni mir, duševno spokojstvo, stanje bez strasti....
Atanatologija učenje o besmrtnosti duše....
Atanatizam verovanje u besmrtnost duše; up. atanizam....
Sve reči na slovo a