Skip to main content

Atakirati značenje

šta znači Atakirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Atakirati (fr. attaquer) napasti, napadati, navaliti, udariti na nekoga;medicina: spopasti, spopadati, najedati, nagrizati;figurativno: napasti, napadati, vređati, ustati otvoreno protiv koga.

Reč Atakirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. аттаqуер) напасти, нападати, навалити, ударити на некога; мед. спопасти, спопадати, наједати, нагризати; фиг. напасти, нападати, вређати, устати отворено против кога.


Ataširati pridati, dodeliti na rad; primamiti; naviknuti se na nešto, zavoleti...
Ataše na rad dodeljeni službe-nik, npr. kod vojske, nekog poslanstva; fig....
Ataumazija nečuđenje ničemu, neiznenađenje, ravnodušnost....
Ataraksija fil. duševni mir, duševno spokojstvo, stanje bez strasti....
Atanatologija učenje o besmrtnosti duše....
Atanatizam verovanje u besmrtnost duše; up. atanizam....
Sve reči na slovo a