Skip to main content

Ataktičan značenje

šta znači Ataktičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Ataktičan (od grčke reči: a-taktos) neuređen, nepravilan, neuredan, npr. ataktična groznica.

Reč Ataktičan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. а-тактос) неуређен, неправилан, неуредан, нпр. атактична грозница.


Ataširati pridati, dodeliti na rad; primamiti; naviknuti se na nešto, zavoleti...
Ataše na rad dodeljeni službe-nik, npr. kod vojske, nekog poslanstva; fig....
Ataumazija nečuđenje ničemu, neiznenađenje, ravnodušnost....
Ataraksija fil. duševni mir, duševno spokojstvo, stanje bez strasti....
Atanatologija učenje o besmrtnosti duše....
Atanatizam verovanje u besmrtnost duše; up. atanizam....
Sve reči na slovo a