Skip to main content

Atomizirati značenje

šta znači Atomizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Atomizirati (od grčke reči:)figurativno: rasparčava™, razdvajati u sitne delove;isto znači i atom.

Reč Atomizirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч.) фиг. распарчава™, раздвајати у ситне делове; уп. атом.


Atocije pl. čep. sredstva koja čine nesposobnim za rađanje....
Atocija ned. nesposobnost rađanja, neplodnost, up. atokija....
Atofai hedg fenilhinolin-karbonska kiselina, žućkasti kristali gorka ukusa; upot...
Atopičan koji nije na pravom mestu, nepriličan, neobičan. ...
Atonon gram. nenaglašena reč. ...
Atoničan bezglasan; klonuo, malaksao, slab, umoran, mlitav; gram. nenaglašen....
Sve reči na slovo a