Skip to main content

Auksometar značenje

šta znači Auksometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Auksometar (od grčke reči: aihapb uvećavam, metron mera) opt. sprava za određivanje sposobnosti dogleda za uveličavanje.

Reč Auksometar sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аихапб увећавам, метрон мера) опт. справа за одређивање способности догледа за увеличавање.


Aukcionis lege putem javne prodaje, javnim nadmetanjem. ...
Aukcionirati trg. držati licitaciju, javno prodavati, prodavati najpovoljnijem p...
Aukcionator nadmetač pri javnim kupovinama i prodajama...
Auktoritate kuratoris prav. po odobrenju staratelja ....
Auktor delikti prav. vinovnik krivičnog dela, prestupa....
Auksometar opt. sprava za određivanje sposobnosti dogleda za uveličavanje....
Sve reči na slovo a