Skip to main content

Ausštafirati značenje

šta znači Ausštafirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Ausštafirati (nem. aus iz, o,od italijanske reči: stoffa materija) opremiti, udesiti, namestiti (stan), iskititi.

Reč Ausštafirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нем. аус из, о, итал. стоффа материја) опремити, удесити, наместити (стан), искитити.


Ausštafirati opremiti, udesiti, namestiti , iskititi....
Austrofobija mržnja na Austriju....
Austromarksizam skup teorijskih reformističkih shvatanja o društvenim i političkim pr...
Austromantija proricanje po du-vanju vetra....
Austrijacizam osobenost nemačkog jezika i govora kojim se govori u Austriji....
Australopitek fosilni čovekoliki majmun, živeo u pliocenu. ...
Sve reči na slovo a