Skip to main content

Australopitek značenje

šta znači Australopitek

Na latinici: Definicija i značenje reči Australopitek (latinski australis južni, pithekos majmun) fosilni čovekoliki majmun, živeo u pliocenu.

Reč Australopitek sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. аустралис јужни, питхекос мајмун) фосилни човеколики мајмун, живео у плиоцену.


Ausštafirati opremiti, udesiti, namestiti , iskititi....
Austrofobija mržnja na Austriju....
Austromarksizam skup teorijskih reformističkih shvatanja o društvenim i političkim pr...
Austromantija proricanje po du-vanju vetra....
Austrijacizam osobenost nemačkog jezika i govora kojim se govori u Austriji....
Australopitek fosilni čovekoliki majmun, živeo u pliocenu. ...
Sve reči na slovo a