Skip to main content

Banalnost značenje

šta znači Banalnost

Na latinici: Definicija i značenje reči Banalnost (fr. banalite) otrcanost, svakidašnjost; banalitet.

Reč Banalnost sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. баналите) отрцаност, свакидашњост; баналитет.


Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak između 50,7...
Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih novčanih z...
Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da ...
Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obra...
Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, obavezuju...
Sve reči na slovo b