Skip to main content

Banderola značenje

šta znači Banderola

Na latinici: Definicija i značenje reči Banderola (fr. banderole) kita ili gajtan na trubi; konjička zastavica; zastava na katarci; vetrokaz; čovek koji se upravlja prema vetru; remnik na pušci; opasač na kome stoji fišeklija, redenik; omotač na cigarpapiru i na kutiji sa cigaretama; unakrstan povez na poštanskim pošilj-kama; reklamna traka na omotu knjige;trgovina: tablica sa cenom neke robe.

Reč Banderola sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. бандероле) кита или гајтан на труби; коњичка заставица; застава на катарци; ветроказ; човек који се управља према ветру; ремник на пушци; опасач на коме стоји фишеклија, реденик; омотач на цигарпапиру и на кутији са цигаретама; унакрстан повез на поштанским пошиљ-кама; рекламна трака на омоту књиге; трг. таблица са ценом неке робе.


Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak između 50,7...
Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih novčanih z...
Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da ...
Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obra...
Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, obavezuju...
Sve reči na slovo b