Skip to main content

Baza značenje

Šta znači Baza


Baza

latinica:

Definicija i značenje reči Baza (od grčke reči: basis) osnova, temelj, podloga jedne stvari; arh. podnožje stuba, kipa ili svoda; matematika: osnova stepena, potencije ili logaritma; geometrija: strana ili površina na kojoj zamišljamo da leži poligon ili poliedar; geod. prava linija duga više kilometara koja se, pomoću motaka za merenje, tačno izmeri i koja onda služi kao osnova triangulacije; četr. uvodna stihovna stopa; hen, tvar (materija, supstanca, elektropozitivna) koja se jedini sa kiselinom i neutrališe je gradeći so; isto znači i baze; vojska: mesto ili zemljište sa koga jedinice neke vojske napreduju, odakle dobivaju pojačanja i potrebe svake vrste, i odakle svi putevi vode ka raznim oružanim odeljenjima kako ova napreduju; određen put na zemlji (npr. dužine od 3000 t) koji služi za merenje brzine leta aviona, brzine automobila ili drugog motornog vozila; fil. po Marksu: ukupnost proizvodnih odnosa u ljudskom društvu, koji „čine privrednu strukturu društva, realnu bazu, na kojoj se podiže pravna i politička nadgradnja i kojoj odgovaraju određeni društveni oblici svesti".

Reč Baza napisana unazad: azab

Baza se sastoji od 4 slova.

sta je Baza

Slično:
Šta znači Bazuka voj. ručni reaktivni bacač....
Šta znači Bazrđan-baša starešina trgovačkog esnafa....
Šta znači Bazrđan starešina trgovaca, predstavnik trgovaca...
Šta znači Baziti pl. kol. eruptivno kamenje sa nešto malo bazalta, dolerita...
Šta znači Bazirati osnovati, osnivati, zasnovati, utemeljiti; osloniti se, osl...
Šta znači Baziotripsija ned. u slučajevima naročito teškog porođaja: lomljenje de...