Skip to main content

Baza značenje

šta znači Baza

Na latinici: Definicija i značenje reči Baza (od grčke reči: basis) osnova, temelj, podloga jedne stvari; arh. podnožje stuba, kipa ili svoda; matematika: osnova stepena, potencije ili loga-ritma; geom. strana ili površina na kojoj zamišljamo da leži poligon ili polie-dar; geod. prava linija duga više kilometara koja se, pomoću motaka za merenje, tačno izmeri i koja onda služi kao osno-va triangulacije; četr. uvodna stihovna stopa; hen, tvar (materija, supstanca, elektropozitivna) koja se jedini sa kiselinom i neutrališe je gradeći so;isto znači i baze; vojska: mesto ili zemljište sa koga jedinice neke vojske napreduju, odakle dobivaju pojačanja i potrebe svake vrste, i odakle svi putevi vode ka raznim oružanim odeljenjima kako ova napreduju; određen put na zemlji (npr. dužine od 3000 t) koji služi za merenje brzine leta aviona, brzine automobila ili drugog motornog vozila; fil. po Marksu: ukupnost proizvod-nih odnosa u ljudskom društvu, koji „čine privrednu strukturu društva, realnu bazu, na kojoj se podiže pravna i politička nadgradnja i kojoj odgovaraju određeni društveni oblici svesti".

Reč Baza sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (грч. басис) основа, темељ, подлога једне ствари; арх. подножје стуба, кипа или свода; мат. основа степена, потенције или лога-ритма; геом. страна или површина на којој замишљамо да лежи полигон или полие-дар; геод. права линија дуга више километара која се, помоћу мотака за мерење, тачно измери и која онда служи као осно-ва триангулације; четр. уводна стиховна стопа; хен, твар (материја, супстанца, електропозитивна) која се једини са киселином и неутралише је градећи со; уп. базе; вој. место или земљиште са кога јединице неке војске напредују, одакле добивају појачања и потребе сваке врсте, и одакле сви путеви воде ка разним оружаним одељењима како ова напредују; одређен пут на земљи (нпр. дужине од 3000 т) који служи за мерење брзине лета авиона, брзине аутомобила или другог моторног возила; фил. по Марксу: укупност производ-них односа у људском друштву, који „чине привредну структуру друштва, реалну базу, на којој се подиже правна и политичка надградња и којој одговарају одређени друштвени облици свести".


Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učest...
Bazuka voj. ručni reaktivni bacač....
Bazrđan-baša starešina trgovačkog esnafa....
Bazrđan starešina trgovaca, predstavnik trgovaca...
Baziti pl. kol. eruptivno kamenje sa nešto malo bazalta, dolerita itd.; baz...
Bazirati osnovati, osnivati, zasnovati, utemeljiti; osloniti se, oslanja-ti se...
Sve reči na slovo b