Skip to main content

Baziti značenje

šta znači Baziti

Na latinici: Definicija i značenje reči Baziti (od grčke reči: basis) pl. kol. eruptivno kamenje sa nešto malo bazalta, dolerita itd.; bazno kamenje.

Reč Baziti sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. басис) пл. кол. еруптивно камење са нешто мало базалта, долерита итд.; базно камење.


Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učest...
Bazuka voj. ručni reaktivni bacač....
Bazrđan-baša starešina trgovačkog esnafa....
Bazrđan starešina trgovaca, predstavnik trgovaca...
Baziti pl. kol. eruptivno kamenje sa nešto malo bazalta, dolerita itd.; baz...
Bazirati osnovati, osnivati, zasnovati, utemeljiti; osloniti se, oslanja-ti se...
Sve reči na slovo b