Skip to main content

Bazrđan značenje

šta znači Bazrđan

Na latinici: Definicija i značenje reči Bazrđan (tur. bazirgan od pere. bazergan) starešina trgovaca, predstavnik trgovaca

Reč Bazrđan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (тур. базирган од пере. базерган) старешина трговаца, представник трговаца


Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učest...
Bazuka voj. ručni reaktivni bacač....
Bazrđan-baša starešina trgovačkog esnafa....
Bazrđan starešina trgovaca, predstavnik trgovaca...
Baziti pl. kol. eruptivno kamenje sa nešto malo bazalta, dolerita itd.; baz...
Bazirati osnovati, osnivati, zasnovati, utemeljiti; osloniti se, oslanja-ti se...
Sve reči na slovo b