Skip to main content

Bazirati značenje

šta znači Bazirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Bazirati (od grčke reči: basis) osnovati, osnivati, zasnovati, utemeljiti; osloniti se, oslanja-ti se na koga ili što, pouzdati se, pouzda-vati se u, počivati.

Reč Bazirati sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. басис) основати, оснивати, засновати, утемељити; ослонити се, ослања-ти се на кога или што, поуздати се, поузда-вати се у, почивати.


Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učest...
Bazuka voj. ručni reaktivni bacač....
Bazrđan-baša starešina trgovačkog esnafa....
Bazrđan starešina trgovaca, predstavnik trgovaca...
Baziti pl. kol. eruptivno kamenje sa nešto malo bazalta, dolerita itd.; baz...
Bazirati osnovati, osnivati, zasnovati, utemeljiti; osloniti se, oslanja-ti se...
Sve reči na slovo b